Wartości

  1. Człowieczeństwo – rozwój jest bowiem spotkaniem co najmniej dwóch osób obdarzonych wielką godnością, ma pomóc każdemu w odnalezieniu i urzeczywistnieniu najlepszej wersji siebie,
  2. Permanencja – rozwój trwa przez całe życie, a nie tylko na jego początku,
  3. Inter- i Intraakcyjność – w relacjach wspierania zachodzi dwukierunkowe oddziaływanie - tutora na jego podopiecznego i podopiecznego na tutora, a także zachodzi oddziaływanie na samego siebie obu osób (samorozwój),
  4. Nieokreśloność – wsparcie w rozwoju zachodzi w trudnych do określenia sytuacjach, zdarzeniach, musi otwierać na nowości (uczy pokory) przy równoczesnym zachowaniu równowagi, ugruntowaniu swojej wiedzy i świadomym czerpaniu ze swojego systemu wartości,
  5. Transgresyjność – w relacjach z innymi i z samym sobą przekraczamy swoje możliwości i ograniczenia – samego siebie. Człowiek bowiem stale powinien przekraczać samego siebie, miarą zaś jego rozwoju jest nieskończoność.
  6. Egzystencjalność - każdy człowiek umocowany jest w swoim otoczeniu, środowisku, życiu - z nich czerpie.